Commune de Goesdorf > Gemeinde > Schulen > Elterenvertrieder

Elternvertrieder

Informationsblat fir d'Elteren vun den Kanner aus der Géisdrefer Grondschoul

Mir sin frou Iech matzedeelen, datt an der Versammlung vum 18. Oktober 2017 folgend 6 Leit,  als Vertrieder gewielt goufen : 

  • Florence Diseviscourt- Marxen , Nocher
  • Vanessa Flora, Noche
  • Ed Oestreicher, Nocher
  • Susy Singler-Schmitt, Nocher
  • Consty Therres, Nocher
  • Steve Fournelle, Goesdorf

Eist Zil:

Mir sin Elteren déi am Intresse vun den Kanner Welle schaffen dir dat eis Schoul eng Plaaz ass wou jidereen sech wuel fillt.

Eis Aktivitéiten :

  • Mir Huelen un den Versammlungen vun der Schoulkommissioun an dem Schoulkomitee deel
  • Mir organiséieren Aktivitéiten an Zesummenaarbëscht matt den Kanner, an dem Léierpersonal an den Elteren.

Fir datt sou flott Aktivitéiten kénnen stattfannen brauche mir Iech als Elteren!

Mir sin op fir all gudden Virschlag an dir kénnt eis ënnert folgender Adress kontaktéieren :

elterenvertrieder(ät)goesdorf.lu