Commune de Goesdorf > Manifestationen

Manifestationen

16
Okt
2019
 

Yoga 8:30-10:30

Sall Bitscht - Mme Marie-Paule Bettendorf-Berweiler

16
Okt
2019
 

Judo

Sportshal Nacher

18
Okt
2019
 

Hip Hop

Sportshal Nacher

19
Okt
2019
 

Ping Pong

Sportshal Nacher

19
Okt
2019
 

Traipenowend

Sall géisdref - Jeunesse Géisdref + Vältesfrenn

20
Okt
2019
 

Ofriichten

Sall Géisdref - Jeunesse Géisdref + Vältesfrenn

20
Okt
2019
 

Danzmëtteg

Sall Nacher - Aerobic Nacher

21
Okt
2019
 

Judo

Sportshal Nacher

21
Okt
2019
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht - Mme Claudine Beurlet-Collin

22
Okt
2019
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht - Mme Marie-Paule Bettendorf-Berweiler

23
Okt
2019
 

Yoga 8:30-10:30

Sall Bitscht - Mme Marie-Paule Bettendorf-Berweiler

23
Okt
2019
 

Judo

Sportshal Nacher

24
Okt
2019
 

Porte Ouverte

Sall Géisdref - Amiperas

25
Okt
2019
 

Hip Hop

Sportshal Nacher

26
Okt
2019
 

Théaterclub Géisdref

Sall Géisderf

26
Okt
2019
 

Versammlung

Sall Nacher

26
Okt
2019
 

Versammlung

Sall Géisdref - Theaterfrenn Géisdref

28
Okt
2019
 

Judo

Sportshal Nacher

30
Okt
2019
 

Judo

Sportshal Nacher

04
Nov
2019
 

Judo

Sportshal Nacher

04
Nov
2019
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht - Mme Claudine Beurlet-Collin

04
Nov
2019
 

Judo

Sportshal Nacher

04
Nov
2019
 

Generalversammlung

Sall Géisdref - Entente Gemeng Geisdref

05
Nov
2019
 

Yoga 19:30-21:30

Sall Bitscht - Mme Marie-Paule Bettendorf-Berweiler

06
Nov
2019
 

Yoga 8:30-10:30

Sall Bitscht - Mme Marie-Paule Bettendorf-Berweiler

06
Nov
2019
 

Judo

Sportshal Nacher

07
Nov
2019
 

Porte Ouverte

Sall Géisdref - Amiperas

08
Nov
2019
 

Hip Hop

Sportshal Nacher

09
Nov
2019
 

Ping Pong

Sportshal Nacher

09
Nov
2019
 

Generalversammlung

Sall Géisdref - Theaterfrënn Géisdref

11
Nov
2019
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht - Mme Claudine Beurlet-Collin

11
Nov
2019
 

Judo

Sportshal Nacher

12
Nov
2019
 

Yoga 19:30-21:30

Sall Bitscht - Mme Marie-Paule Bettendorf-Berweiler

12
Nov
2019
 

Formatioun

Sall Nacher - Schoul

13
Nov
2019
 

Yoga 8:30-10:30

Sall Bitscht - Mme Marie-Paule Bettendorf-Berweiler

13
Nov
2019
 

Judo

Sportshal Nacher

15
Nov
2019
 

Hip Hop

Sportshal Nacher

16
Nov
2019
 

Ping Pong

Sportshal Nacher

18
Nov
2019
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht - Mme Claudine Beurlet-Collin

18
Nov
2019
 

Judo

Sportshal Nacher

19
Nov
2019
 

Yoga 19:30-21:30

Sall Bitscht - Mme Marie-Paule Bettendorf-Berweiler

20
Nov
2019
 

Yoga 8:30-10:30

Sall Bitscht - Mme Marie-Paule Bettendorf-Berweiler

20
Nov
2019
 

Wandpark Versammlung

Sall Géisdref

20
Nov
2019
 

Judo

Sportshal Nacher

21
Nov
2019
 

Porte Ouverte

Sall Géisdref - Amiperas

22
Nov
2019
 

Beaujolais Owend

Sall Nacher + Sportshal

22
Nov
2019
 

Beaujlais Owend

Sall Nacher + Sportshal - Jeunesse Dol

23
Nov
2019
 

Ping Pong

Sportshal Nacher

23
Nov
2019
 

Obriichten Krëschtfeier

Sall Nacher - DT Nacher

24
Nov
2019
 

Krëschtfeier

Sall Nacher - DT Nacher

25
Nov
2019
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht - Mme Claudine Beurlet-Collin

25
Nov
2019
 

Judo

Sportshal Nacher

25
Nov
2019
 

Ofriichten Krëschtfeier

Sall Nacher - DT Nacher

26
Nov
2019
 

Yoga 19:30-21:30

Sall Bitscht - Mme Marie-Paule Bettendorf-Berweiler

27
Nov
2019
 

Yoga 8:30-10:30

Sall Bitscht - Mme Marie-Paule Bettendorf-Berweiler

27
Nov
2019
 

Judo

Sportshal Nacher

29
Nov
2019
 

Judo

Sportshal Nacher

30
Nov
2019
 

Ping Pong

Sportshal Nacher

02
Dez
2019
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht - Mme Claudine Beurlet-Collin

02
Dez
2019
 

Judo

Sportshal Nacher

03
Dez
2019
 

Yoga 19:30-21:30

Sall Bitscht - Mme Marie-Paule Bettendorf-Berweiler

04
Dez
2019
 

Yoga 8:30-10:30

Sall Bitscht - Mme Marie-Paule Bettendorf-Berweiler

05
Dez
2019
 

Porte Ouverte

Sall Géisdref - Amiperas

06
Dez
2019
 

Hip Hop

Sportshal Nacher

07
Dez
2019
 

Ping Pong

Sportshal Nacher

08
Dez
2019
 

Versammlung

Sall Géisdref - Entente Géisdref

09
Dez
2019
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht - Mme Claudine Beurlet-Collin

09
Dez
2019
 

Judo

Sportshal Nacher

10
Dez
2019
 

Yoga 19:30-21:30

Sall Bitscht - Mme Marie-Paule Bettendorf-Berweiler

10
Dez
2019
 

Formatioun

Sall Nacher - Schoul

11
Dez
2019
 

Yoga 8:30-10:30

Sall Bitscht - Mme Marie-Paule Bettendorf-Berweiler

11
Dez
2019
 

Judo

Sportshal Nacher

11
Dez
2019
 

Adventsnomëtteg

Sall Nacher - Fraen a Mammen

13
Dez
2019
 

Hip Hop

Sportshal Nacher

14
Dez
2019
 

Ping Pong

Sportshal Nacher

15
Dez
2019
 

Adventsveillée

Sall Nacher + Kiirch - Sängerfrënn

16
Dez
2019
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht - Mme Claudine Beurlet-Collin

16
Dez
2019
 

Judo

Sportshal Nacher

18
Dez
2019
 

Judo

Sportshal Nacher

19
Dez
2019
 

Journée troisième âge

Sall Géisdref - Amiperas

20
Dez
2019
 

Hip Hop

Sportshal Nacher

23
Dez
2019
 

Judo

Sportshal Nacher

30
Dez
2019
 

Judo

Sportshal Nacher