Commune de Goesdorf > Manifestationen

Manifestationen

18
Jan
2020
 

Theaterowend

Sall Nacher - Hexemeeschter

19
Jan
2020
 

Deschtennis

Sportshal Nacher

20
Jan
2020
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht - Mme Claudine Beurlet-Colin

21
Jan
2020
 

Theaterprouf

Sall Géisdref - Owes ab 20h Theaterfrenn

23
Jan
2020
 

Theaterprouf

Sall Géisdref - Owes ab 20h Theaterfrenn

24
Jan
2020
 

Theaterprouf

Sall Géisdref - Owes ab 20h Theaterfrenn

25
Jan
2020
 

Deschtennis

Sportshal Nacher

27
Jan
2020
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht - Mme Claudine Beurlet-Colin

28
Jan
2020
 

Theaterprouf

Sall Géisdref - Owes ab 20h Theaterfrenn

29
Jan
2020
 

Theaterprouf

Sall Géisdref - Owes ab 20h Theaterfrenn

31
Jan
2020
 

Theaterprouf

Sall Géisdref - Owes ab 20h Theaterfrenn

01
Feb
2020
 

Deschtennis

Sportshal - DT Nacher

02
Feb
2020
 

Liichtmessdag

Sall Nacher - Kanner aus dem Duerf

02
Feb
2020
 

Liichtmessdag

Sall Geisdref - Kanner aus dem Duerf

02
Feb
2020
 

Liichtmessdag

Sall Bitscht - Kanner aus dem Duerf

02
Feb
2020
 

Liichtmessdag

Sall Dol - Kanner aus dem Duerf

03
Feb
2020
 

Versammlung Fraen a Mammen

Sall Nacher

04
Feb
2020
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht - Yoga Integral

04
Feb
2020
 

Theaterprouf

Sall Geisdref - Theaterfrenn Geisdref

05
Feb
2020
 

Yoga 8:45-10:15

Sall Bitscht - Yoga Integral

05
Feb
2020
 

Theaterprouf

Sall Geisdref - Theaterfrenn Geisdref

07
Feb
2020
 

Gemeng

Sall Nacher

07
Feb
2020
 

Theaterprouf

Sall Geisdref - Theaterfrenn Geisdref

08
Feb
2020
 

Generalversammlung

Sall Geisdref - Coin de terre

08
Feb
2020
 

Deschtennis

Sportshal - DT Nacher

09
Feb
2020
 

Lasep

Sall Nacher + Sportshal

11
Feb
2020
 

Formatioun

Sall Nacher - Schoul

11
Feb
2020
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht - Yoga Integral

11
Feb
2020
 

Theaterprouf

Sall Geisdref - Theaterfrenn Geisdref

12
Feb
2020
 

Yoga 8:45-10:15

Sall Bitscht - Yoga Integral

12
Feb
2020
 

Theaterprouf

Sall Geisdref - Theaterfrenn Geisdref

13
Feb
2020
 

Porte ouverte

Sall Geisdref - Amiperas

13
Feb
2020
 

Theaterprouf

Sall Geisdref - Theaterfrenn Geisdref

15
Feb
2020
 

Privé

Sall Nacher

16
Feb
2020
 

Vältesfest

Grange Pinon - Vältesfrenn Geisdref

20
Feb
2020
 

Fettendonneschdeg

Sall Geisdref- Kanner aus dem Duerf

20
Feb
2020
 

Fettendonneschdeg

Sall Dol - Kanner aus dem Duerf

20
Feb
2020
 

Fettendonneschdeg

Sall Bitscht - Kanner aus dem Duerf

20
Feb
2020
 

Fettendonneschdeg

Sall Bitscht - Kanner aus dem Duerf

20
Feb
2020
 

Fettendonneschdeg

Sall Nacher - Kanner aus dem Duerf

21
Feb
2020
 

Après Weiber Fuesbal

Sall Nacher - Fraen a Mammen

21
Feb
2020
 

Privé

Sall Geisdref

21
Feb
2020
 

Deschtennis

Sportshal - DT Nacher

22
Feb
2020
 

Botzen

Sall Nacher - Fraen a Mammen

25
Feb
2020
 

Theaterprouf

Sall Geisdref - Theaterfrenn Geisdref

25
Feb
2020
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht - Yoga Integral

26
Feb
2020
 

Inter-actions

Sall Geisdref - Club Uewersauer

26
Feb
2020
 

Yoga 8:45-10:15

Sall Bitscht - Yoga Integral

27
Feb
2020
 

Porte ouverte

Sall Geisdref - Amiperas

28
Feb
2020
 

Generalversammlung

Sall Nacher - Sängerfrenn

28
Feb
2020
 

Theaterprouf

Sall Geisdref - Theaterfrenn Geisdref

28
Feb
2020
 

Buerg opriichten

Sall Geisdref - Jeunesse Geisdref

28
Feb
2020
 

Deschtennis

Sportshal - DT Nacher

29
Feb
2020
 

Buerg opriichten

Sall Geisdref - Jeunesse Geisdref

01
Mär
2020
 

Buerg brennen

Sall Geisdref - Jeunesse Geisdref

01
Mär
2020
 

Buersonndeg

Sall Bitscht - Buergbrennen

02
Mär
2020
 

Ofriichten

Sall Geisdref - Jeunesse Geisdref

02
Mär
2020
 

Theaterprouf

Sall Geisdref - Theaterfrenn Geisdref

03
Mär
2020
 

Theaterprouf

Sall Geisdref - Theatefrenn Geisdref

03
Mär
2020
 

Formatioun Schoul

Sall Nacher - Gemeng

03
Mär
2020
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht - Yoga Integral

04
Mär
2020
 

Inter-actions

Sall Geisdref - Club Uewersauer

04
Mär
2020
 

Yoga 8:45-10:15

Sall Bitscht - Yoga Integral

04
Mär
2020
 

Theaterprouf

Sall Geisdref - Theaterfrenn Geisdref

05
Mär
2020
 

Theaterprouf

Sall Geisdref - Theaterfrenn Geisdref

06
Mär
2020
 

Firmung zu Geisdref

Sall Geisdref - Paroise Geisdef

06
Mär
2020
 

Blummepräisverdeelung

Sall Bitscht - Coin de terre +Syndicat

07
Mär
2020
 

Privé

Sall Nacher

07
Mär
2020
 

Deschtennis

Sportshal - DT Nacher

09
Mär
2020
 

Theaterprouf

Sall Geisdref - Theaterfrenn Geisdref

10
Mär
2020
 

Theaterprouf

Sall Geisdref - Theaterfrenn Geisdref

11
Mär
2020
 

Obriichten Bazar

Sall Nacher + Sportshal - Fraen a Mammen

11
Mär
2020
 

Inter-actions

Sall Geisdref - Club Uewersauer

11
Mär
2020
 

Theaterprouf

Sall Geisdref - Theaterfrenn Geisdref

12
Mär
2020
 

Obriichten Bazar

Sall Nacher + Sportshal - Fraen a Mammen

12
Mär
2020
 

Porte ouverte

Sall Geisdref - Amiperas

12
Mär
2020
 

Theaterprouf

Sall Geisdref - Theaterfrenn Geisdref

13
Mär
2020
 

Obriichten Bazar

Sall Nacher + Sportshal - Fraen a Mammen

13
Mär
2020
 

Theaterprouf

Sall Geisdref - Theaterfrenn Geisdref

14
Mär
2020
 

Obriichten Bazar

Sall Nacher + Sportshal - Fraen a Mammen

14
Mär
2020
 

Deschtennis

Sportshal - DT Nacher

15
Mär
2020
 

Bazar

Sall Nacher + Sportshal - Fraen a Mammen

16
Mär
2020
 

Bazar

Sall Nacher + Sportshal - Fraen a Mammen

16
Mär
2020
 

Theaterprouf

Sall Geisdref - Theaterfrenn Geisdref

17
Mär
2020
 

Theaterprouf

Sall Geisdref - Theaterfrenn Geisdref

17
Mär
2020
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht - Yoga Integral

18
Mär
2020
 

Inter-actions

Sall Geisdref - Club Uewersauer

18
Mär
2020
 

Yoga 8:45-10:15

Sall Bitscht - Yoga Integral

18
Mär
2020
 

Theaterprouf

Sall Geisdref - Theaterfrenn Geisdref

19
Mär
2020
 

Theaterowend

Sall Geisdref - Theaterfrenn Geisdref

20
Mär
2020
 

Theaterowend

Sall Geisdref - Theaterfrenn Geisdref

21
Mär
2020
 

Theaterowend

Sall Geisdref - Theaterfrenn Geisdref

21
Mär
2020
 

Deschtennis

Sportshal - DT Nacher

21
Mär
2020
 

Grouss Botz

Sall Nacher - Entente Gemeng Geisdref

22
Mär
2020
 

Botzen

Sall Geisdref - Theaterfrenn Geisdref

24
Mär
2020
 

Theaterprouf

Sall Geisdref - Theaterfrenn Geisdref

24
Mär
2020
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht - Yoga Integral

25
Mär
2020
 

Inter-actions

Sall Geisdref - Club Uewersauer

25
Mär
2020
 

Yoga 8:45-10:15

Sall Bitscht - Yoga Integral

25
Mär
2020
 

Theaterprouf

Sall Geisdref - Theaterfrenn Geisdref

26
Mär
2020
 

Porte ouverte

Sall Geisdref - Amiperas

26
Mär
2020
 

Theaterprouf

Sall Geisdref - Theaterfrenn Geisdref

27
Mär
2020
 

Theaterowend

Sall Geisdref - Theaterfrenn Geisdref

28
Mär
2020
 

Deschtennis

Sportshal - DT Nacher

28
Mär
2020
 

Grouss Botz

Sall Nacher - Entente Gemeng Geisdref

28
Mär
2020
 

Theaterowend

Sall Geisdref - Theaterfrenn Geisdref

29
Mär
2020
 

Theaterowend

Sall Geisdref - Theaterfrenn Geisdref

30
Mär
2020
 

Botzen

Sall Geisdref - Theaterfrenn Geisdref

31
Mär
2020
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht - Yoga Integral

31
Mär
2020
 

Formatioun

Sall Nacher - Schoul

31
Mär
2020
 

Botzen

Sall Geisdref - Theaterfrenn Geisdref

01
Apr
2020
 

Yoga 8:45-10:15

Sall Bitscht - Yoga Integral

03
Apr
2020
 

Hobbymaart

Sall Nacher + Sportshal - Coin de Terre

04
Apr
2020
 

Hobbymaart

Sall Nacher + Sportshal - Coin de Terre

05
Apr
2020
 

Hobbymaart

Sall Nacher + Sportshal - Coin de Terre

05
Apr
2020
 

Generalversammlung

Sall Geisdref - Entente Geisdref

09
Apr
2020
 

Porte ouverte

Sall Geisdref - Amiperas

19
Apr
2020
 

Privé

Sall Geisdref

20
Apr
2020
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht - Yoga Integral

23
Apr
2020
 

Porte ouverte

Sall Geisdref - Amiperas

25
Apr
2020
 

Privé

Sall Nacher

25
Apr
2020
 

Deschtennis

Sportshal - DT Nacher

26
Apr
2020
 

Privé

Sall Nacher

27
Apr
2020
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht - Yoga Integral

28
Apr
2020
 

Formatioun

Sall Nacher - Schoul

01
Mai
2020
 

1te Mee

02
Mai
2020
 

Obriichten

Sall Dol - Sängerfrenn

02
Mai
2020
 

Deschtennis

Sportshal - DT Nacher

03
Mai
2020
 

Receptioun + Kirmes Dol

Sall Dol - Sängerfrenn

04
Mai
2020
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht - Yoga Integral

07
Mai
2020
 

Porte ouverte

Sall Geisdref - Amiperas

09
Mai
2020
 

Deschtennis

Sportshal - DT Nacher

11
Mai
2020
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht - Yoga Integral

16
Mai
2020
 

Deschtennis

Sportshal - DT Nacher

17
Mai
2020
 

Privé

Sall Geisdref

18
Mai
2020
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht - Yoga Integral

20
Mai
2020
 

Generalversammlung

Sall Nacher - Hexemeeschter

21
Mai
2020
 

Generalprouf Concert

Sall Nacher  - Sängerfrenn

22
Mai
2020
 

Opriichten Concert

Sall Nacher  - Sängerfrenn

23
Mai
2020
 

Gala Concert

Sall Nacher  - Sängerfrenn

25
Mai
2020
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht - Yoga Integral

28
Mai
2020
 

Porte ouverte

Sall Geisdref - Amiperas

30
Mai
2020
 

Privé

Sall Nacher

31
Mai
2020
 

Privé

Sall Nacher

06
Jun
2020
 

Bal

Loubau Boukels - Jeunesse Geisdref

06
Jun
2020
 

Hämmelsmarsch

Duerf Boukels - Entente Geisdref

11
Jun
2020
 

Porte ouverte

Sall Geisdref - Amiperas

13
Jun
2020
 

Bal

Zelt Dol - Jeunesse Dol

23
Jun
2020
 

Nationalfeierdag

Sall Dol + Kierch - Gemeng Geisdref

25
Jun
2020
 

Porte ouverte

Sall Geisdref - Amiperas

27
Jun
2020
 

Obriichten Familljendag

Sall Dol - Sängerfrenn

28
Jun
2020
 

Familljendag

Sall Dol - Sängerfrenn

09
Jul
2020
 

Porte ouverte

Sall Geisdref - Amiperas

23
Jul
2020
 

Porte ouverte

Sall Geisdref - Amiperas

02
Aug
2020
 

Privé

Sall Bitscht

15
Aug
2020
 

Krautweschfeier

Sall Nacher + Zelt - Coin de Terre

10
Sep
2020
 

Porte ouverte

Sall Geisdref - Amiperas

18
Sep
2020
 

Obriichten Bal

Sall Geisdref - Entente Geisdref

19
Sep
2020
 

Deschtennis

Sportshal - DT Nacher

19
Sep
2020
 

Kirmesbal Geisdref

Sall Geisdref - Entente Geisdref

20
Sep
2020
 

Kirmes Receptioun

Sall Geisdref - Entente Geisdref

21
Sep
2020
 

Ofriichten

Sall Geisdref - Entente Geisdref

24
Sep
2020
 

Porte ouverte

Sall Geisdref - Amiperas

26
Sep
2020
 

Deschtennis

Sportshal - DT Nacher

03
Okt
2020
 

Deschtennis

Sportshal - DT Nacher

08
Okt
2020
 

Porte ouverte

Sall Geisdref - Amiperas

10
Okt
2020
 

Deschtennis

Sportshal - DT Nacher

16
Okt
2020
 

Obriichten Träipenowend

Sall Geisdref - Jeunesse Geisdref

17
Okt
2020
 

Deschtennis

Sportshal - DT Nacher

17
Okt
2020
 

Träipenowend

Sall Geisdref - Jeunesse Geisdref

18
Okt
2020
 

Danznometteg

Sall Nacher - Aerobic Nacher

22
Okt
2020
 

Porte ouverte

Sall Geisdref - Amiperas

24
Okt
2020
 

Deschtennis

Sportshal - DT Nacher

31
Okt
2020
 

Deschtennis

Sportshal - DT Nacher

05
Nov
2020
 

Porte ouverte

Sall Geisdref - Amiperas

07
Nov
2020
 

Deschtennis

Sportshal - DT Nacher

07
Nov
2020
 

Generalversammlung

Sall Geisdref - Theaterfrenn Geisdref

08
Nov
2020
 

Ofriichten Generalversammlung

Sall Geisdref - Theaterfrenn Geisdref

09
Nov
2020
 

Generalversammlung

Sall Geisdref - Entente Gemeng Geisdref

14
Nov
2020
 

Deschtennis

Sportshal - DT Nacher

19
Nov
2020
 

Porte ouverte

Sall Geisdref - Amiperas

20
Nov
2020
 

Beaujolais Owend

Sall Nacher + Sportshal - Jeunesse Dol

21
Nov
2020
 

Deschtennis

Sportshal - DT Nacher

21
Nov
2020
 

Obriichten Chreschtmaart

Sall Nacher - DT Nacher

22
Nov
2020
 

Chreschtmaart

Sall Nacher - DT Nacher

28
Nov
2020
 

Deschtennis

Sportshal - DT Nacher

03
Dez
2020
 

Porte ouverte

Sall Geisdref - Amiperas

05
Dez
2020
 

Deschtennis

Sportshal - DT Nacher

09
Dez
2020
 

Adventsnometteg

Sall Nacher - Fraen a Mammen

11
Dez
2020
 

Chreschtveillée

Boukels - Vältesfrenn

12
Dez
2020
 

Deschtennis

Sportshal - DT Nacher

17
Dez
2020
 

Journée du 3e âge

Sall Geisdref - Amiperas

19
Dez
2020
 

Deschtennis

Sportshal - DT Nacher

20
Dez
2020
 

Uucht + Advent

Sall Nacher - Sängerfrenn Geisdref