Commune de Goesdorf > Manifestationen

Manifestationen

24
Apr
2019
 

Privé

Sall Bitscht

24
Apr
2019
 

Yoga 8:30-10:30

Sall Bitscht - Mme Marie - Paule Bettendorf - Berweiler

25
Apr
2019
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht - Mme Claudine Beurlet-Collin

27
Apr
2019
 

Formatioun

Sall Nacher + Sportshal

28
Apr
2019
 

Danzen Hip Hop

Sportshall Nacher

01
Mai
2019
 

1te Mai

02
Mai
2019
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht - Mme Claudine Beurlet-Collin

04
Mai
2019
 

Tournoi

Sall Nacher - Dartclub Black Yellow

04
Mai
2019
 

Kommunioun

04
Mai
2019
 

Obriichten Kiermes Dol

Sall Dol - Sängerfrenn Géisdref

04
Mai
2019
 

Privé

Sall Bitscht

04
Mai
2019
 

Privé

Sall Géisdref

05
Mai
2019
 

Réceptioun Kiermes Dol

Sall Dol - Sängerfrenn Géisdref

05
Mai
2019
 

Privé

Sall Bitscht

07
Mai
2019
 

Yoga (19:30-21:30)

Sall Bitscht - Mme Marie - Paule Bettendorf - Berweiler

08
Mai
2019
 

Yoga 8:30-10:30

Sall Bitscht - Mme Marie - Paule Bettendorf - Berweiler

09
Mai
2019
 

Porte Ouverte

Sall Géisdref - Amiperas

09
Mai
2019
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht - Mme Claudine Beurlet-Collin

12
Mai
2019
 

Kiermes Nacher

14
Mai
2019
 

Yoga (19:30-21:30)

Sall Bitscht - Mme Marie - Paule Bettendorf - Berweiler

15
Mai
2019
 

Yoga 8:30-10:30

Sall Bitscht - Mme Marie - Paule Bettendorf - Berweiler

16
Mai
2019
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht - Mme Claudine Beurlet-Collin

19
Mai
2019
 

Privé

Sall Bitscht

19
Mai
2019
 

Concert

Kiirch Dol + Sall Dol

21
Mai
2019
 

Yoga (19:30-21:30)

Sall Bitscht - Mme Marie - Paule Bettendorf - Berweiler

22
Mai
2019
 

Yoga 8:30-10:30

Sall Bitscht - Mme Marie - Paule Bettendorf - Berweiler

23
Mai
2019
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht - Mme Claudine Beurlet-Collin

23
Mai
2019
 

Porte Ouverte

Sall Géisdref - Amiperas

26
Mai
2019
 

Privé

Sall Bitscht

26
Mai
2019
 

Bingo

Sall Nacher

04
Jun
2019
 

Yoga (19:30-21:30)

Sall Bitscht - Mme Marie - Paule Bettendorf - Berweiler

05
Jun
2019
 

Yoga 8:30-10:30

Sall Bitscht - Mme Marie - Paule Bettendorf - Berweiler

06
Jun
2019
 

Porte Ouverte

Sall Géisdref - Amiperas

06
Jun
2019
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht - Mme Claudine Beurlet-Collin

08
Jun
2019
 

Hip Hop

Sall Nacher + Sportshal

09
Jun
2019
 

Hip Hop

Sall Nacher + Sportshal

09
Jun
2019
 

Mammendagsfeier

Sall Nacher - CTF

10
Jun
2019
 

Péngschten

11
Jun
2019
 

Yoga (19:30-21:30)

Sall Bitscht - Mme Marie - Paule Bettendorf - Berweiler

12
Jun
2019
 

Yoga 8:30-10:30

Sall Bitscht - Mme Marie - Paule Bettendorf - Berweiler

13
Jun
2019
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht - Mme Claudine Beurlet-Collin

15
Jun
2019
 

Tournoi

Sall Nacher - Dartclub Black Yellow

15
Jun
2019
 

Bal

Loubau - Jeunesse Géisdref

15
Jun
2019
 

Hämmelsmarch

Duerf Boukels - Musik + Entente Géisdref

16
Jun
2019
 

Kiermes Boukels

18
Jun
2019
 

Yoga (19:30-21:30)

Sall Bitscht - Mme Marie - Paule Bettendorf - Berweiler

19
Jun
2019
 

Yoga 8:30-10:30

Sall Bitscht - Mme Marie - Paule Bettendorf - Berweiler

20
Jun
2019
 

Porte Ouverte

Sall Géisdref - Amiperas

20
Jun
2019
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht - Mme Claudine Beurlet-Collin

23
Jun
2019
 

Nationalfeierdag

25
Jun
2019
 

Yoga (19:30-21:30)

Sall Bitscht - Mme Marie - Paule Bettendorf - Berweiler

26
Jun
2019
 

Yoga 8:30-10:30

Sall Bitscht - Mme Marie - Paule Bettendorf - Berweiler

27
Jun
2019
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht - Mme Claudine Beurlet-Collin

28
Jun
2019
 

Privé

Sall Géisdref

29
Jun
2019
 

Generalversammlung DT Nacher

Sall Bitscht

29
Jun
2019
 

Privé

Sall Nacher

29
Jun
2019
 

Schoulfest

Zelt Dol - m.Oestreicher Ed

29
Jun
2019
 

Obriichten Familljendag

Sall Dol - Sängerfrenn Géisdref

30
Jun
2019
 

Familljendag

Sall Dol - Sängerfrenn Géisdref

02
Jul
2019
 

Yoga (19:30-21:30)

Sall Bitscht - Mme Marie - Paule Bettendorf - Berweiler

03
Jul
2019
 

Yoga 8:30-10:30

Sall Bitscht - Mme Marie - Paule Bettendorf - Berweiler

04
Jul
2019
 

Porte Ouverte

Sall Géisdref - Amiperas

04
Jul
2019
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht - Mme Claudine Beurlet-Collin

09
Jul
2019
 

Privé

Sall Nacher

11
Jul
2019
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht - Mme Claudine Beurlet-Collin

18
Jul
2019
 

Porte Ouverte

Sall Géisdref - Amiperas

15
Aug
2019
 

Krautwëschfeier

Sall Nacher - CTF

12
Sep
2019
 

Porte Ouverte

Sall Géisdref - Amiperas

13
Sep
2019
 

Obriichten Kiermesbal

Sal Géisdref - Entente Géisdref

14
Sep
2019
 

Hämelsmarsch

Duerf Géisdref - Musik - Entente Géisdref

14
Sep
2019
 

Kiermesbal Géisdref

Sall Géisdref - Entente Géisdref

15
Sep
2019
 

Kiermes

Duerf Géisdref

15
Sep
2019
 

Ofriichten Kiermesbal

Sall Géisdref - Entente Géisdref

16
Sep
2019
 

Ofriichten Kiermesbal

Sall Géisdref - Entente Géisdref

17
Sep
2019
 

Yoga (19:30-21:30)

Sall Bitscht - Mme Marie - Paule Bettendorf - Berweiler

18
Sep
2019
 

Yoga 8:30-10:30

Sall Bitscht - Mme Marie - Paule Bettendorf - Berweiler

19
Sep
2019
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht - Mme Claudine Beurlet-Collin

24
Sep
2019
 

Yoga (19:30-21:30)

Sall Bitscht - Mme Marie - Paule Bettendorf - Berweiler

25
Sep
2019
 

Yoga 8:30-10:30

Sall Bitscht - Mme Marie - Paule Bettendorf - Berweiler

26
Sep
2019
 

Porte Ouverte

Sall Géisdref - Amiperas

26
Sep
2019
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht - Mme Claudine Beurlet-Collin

01
Okt
2019
 

Yoga (19:30-21:30)

Sall Bitscht - Mme Marie - Paule Bettendorf - Berweiler

02
Okt
2019
 

Yoga 8:30-10:30

Sall Bitscht - Mme Marie - Paule Bettendorf - Berweiler

03
Okt
2019
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht - Mme Claudine Beurlet-Collin

08
Okt
2019
 

Yoga (19:30-21:30)

Sall Bitscht - Mme Marie - Paule Bettendorf - Berweiler

09
Okt
2019
 

Yoga 8:30-10:30

Sall Bitscht - Mme Marie - Paule Bettendorf - Berweiler

10
Okt
2019
 

Porte Ouverte

Sall Géisdref - Amiperas

10
Okt
2019
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht - Mme Claudine Beurlet-Collin

12
Okt
2019
 

Hämelsmarsch

Duerf Bitscht - Musik Gemeng Géisdref

12
Okt
2019
 

Privé

Sall Nacher

13
Okt
2019
 

Kiermes zu Bitscht

15
Okt
2019
 

Yoga (19:30-21:30)

Sall Bitscht - Mme Marie - Paule Bettendorf - Berweiler

16
Okt
2019
 

Yoga 8:30-10:30

Sall Bitscht - Mme Marie - Paule Bettendorf - Berweiler

17
Okt
2019
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht - Mme Claudine Beurlet-Collin

19
Okt
2019
 

Traipenowend

Sall géisdref - Jeunesse Géisdref + Vältesfrenn

20
Okt
2019
 

Ofriichten

Sall Géisdref - Jeunesse Géisdref + Vältesfrenn

20
Okt
2019
 

Danzmëtteg

Sall Nacher - Aerobic Nacher

22
Okt
2019
 

Yoga (19:30-21:30)

Sall Bitscht - Mme Marie - Paule Bettendorf - Berweiler

23
Okt
2019
 

Yoga 8:30-10:30

Sall Bitscht - Mme Marie - Paule Bettendorf - Berweiler

24
Okt
2019
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht - Mme Claudine Beurlet-Collin

24
Okt
2019
 

Porte Ouverte

Sall Géisdref - Amiperas

04
Nov
2019
 

Generalversammlung

Sall Géisdref - Theaterfrënn Géisdref

05
Nov
2019
 

Yoga (19:30-21:30)

Sall Bitscht - Mme Marie - Paule Bettendorf - Berweiler

06
Nov
2019
 

Yoga 8:30-10:30

Sall Bitscht - Mme Marie - Paule Bettendorf - Berweiler

07
Nov
2019
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht - Mme Claudine Beurlet-Collin

07
Nov
2019
 

Porte Ouverte

Sall Géisdref - Amiperas

09
Nov
2019
 

Generalversammlung

Sall Géisdref - Theaterfrënn Géisdref

12
Nov
2019
 

Yoga (19:30-21:30)

Sall Bitscht - Mme Marie - Paule Bettendorf - Berweiler

13
Nov
2019
 

Yoga 8:30-10:30

Sall Bitscht - Mme Marie - Paule Bettendorf - Berweiler

14
Nov
2019
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht - Mme Claudine Beurlet-Collin

19
Nov
2019
 

Yoga (19:30-21:30)

Sall Bitscht - Mme Marie - Paule Bettendorf - Berweiler

20
Nov
2019
 

Yoga 8:30-10:30

Sall Bitscht - Mme Marie - Paule Bettendorf - Berweiler

21
Nov
2019
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht - Mme Claudine Beurlet-Collin

21
Nov
2019
 

Porte Ouverte

Sall Géisdref - Amiperas

22
Nov
2019
 

Beaujlais Owend

Sall Nacher + Sportshal - Jeunesse Dol

23
Nov
2019
 

Obriichten Krëschtfeier

Sall Nacher - DT Nacher

24
Nov
2019
 

Krëschtfeier

Sall Nacher - DT Nacher

25
Nov
2019
 

Ofriichten Krëschtfeier

Sall Nacher - DT Nacher

26
Nov
2019
 

Yoga (19:30-21:30)

Sall Bitscht - Mme Marie - Paule Bettendorf - Berweiler

27
Nov
2019
 

Yoga 8:30-10:30

Sall Bitscht - Mme Marie - Paule Bettendorf - Berweiler

28
Nov
2019
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht - Mme Claudine Beurlet-Collin

03
Dez
2019
 

Yoga (19:30-21:30)

Sall Bitscht - Mme Marie - Paule Bettendorf - Berweiler

04
Dez
2019
 

Yoga 8:30-10:30

Sall Bitscht - Mme Marie - Paule Bettendorf - Berweiler

05
Dez
2019
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht - Mme Claudine Beurlet-Collin

05
Dez
2019
 

Porte Ouverte

Sall Géisdref - Amiperas

10
Dez
2019
 

Yoga (19:30-21:30)

Sall Bitscht - Mme Marie - Paule Bettendorf - Berweiler

11
Dez
2019
 

Yoga 8:30-10:30

Sall Bitscht - Mme Marie - Paule Bettendorf - Berweiler

11
Dez
2019
 

Adventsnomëtteg

Sall Nacher - Fraen a Mammen

12
Dez
2019
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht - Mme Claudine Beurlet-Collin

15
Dez
2019
 

Adventsveillée

Sall Nacher + Kiirch - Sängerfrënn

19
Dez
2019
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht - Mme Claudine Beurlet-Collin

19
Dez
2019
 

Journée troisième âge

Sall Géisdref - Amiperas