Commune de Goesdorf > Manifestationen

Manifestationen

02
Nov
2018
 

Bal Jeunesse Nacher

Sall Nacher

15
Aug
2018
 

Krautweschfeier

Nacher Zelt - CTF

18
Aug
2018
 

Privé

Sall Nacher

25
Aug
2018
 

Privé

Sall Nacher

06
Sep
2018
 

Porte ouverte Amiperas

Sall Géisdref

08
Sep
2018
 

Privé

Sall Géisdref

14
Sep
2018
 

Obriichten Kiermesbal

Sall Géisdref

15
Sep
2018
 

Kiermesbal zou Géisdref

Sall Géisdref - Entente Géisdef

16
Sep
2018
 

Kiermes zou Géisdref

16
Sep
2018
 

Ofriichten Kiermesbal

Sall Géisdref - Entente Géisdref

18
Sep
2018
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht

19
Sep
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

20
Sep
2018
 

Porte ouverte Amiperas

Sall Géisdref

20
Sep
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht

25
Sep
2018
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht

26
Sep
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

27
Sep
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht

29
Sep
2018
 

DT. Nacher

Sportshal Nacher

02
Okt
2018
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht

03
Okt
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

04
Okt
2018
 

Porte ouverte Amiperas

Sall Géisdref

04
Okt
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht

06
Okt
2018
 

DT. Nacher

Sportshal Nacher

07
Okt
2018
 

Journée de Commémoration

09
Okt
2018
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht

10
Okt
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

11
Okt
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht

12
Okt
2018
 

Privé

Sall Géisdref

13
Okt
2018
 

Privé

Sall Géisdref

13
Okt
2018
 

DT. Nacher

Sportshal Nacher

14
Okt
2018
 

Kirmes Bitscht

14
Okt
2018
 

Danznometteg

Sall Nacher - Aerobic Club Nacher

15
Okt
2018
 

Kiermes Bitscht

16
Okt
2018
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht

17
Okt
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

18
Okt
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht

18
Okt
2018
 

Porte ouverte Amiperas

Sall Géisdref

19
Okt
2018
 

Obriichten Träipenowend

Sall Géisdref - Jeunesse Géisdref + Vältesfrenn

20
Okt
2018
 

DT. Nacher

Sportshal Nacher

20
Okt
2018
 

Träipenowend

Sall Géisdref - Jeunesse Géisdref + Vältesfrenn

21
Okt
2018
 

Ofriichten

Sall Géisdref - Jeunesse Géisdref + Vältesfrenn

23
Okt
2018
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht

24
Okt
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

25
Okt
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht

02
Nov
2018
 

Bal Jeunesse Nacher

Sall Nacher

03
Nov
2018
 

Generalversammlung

Sall Géisdref - Theaterfrenn Géisdref

04
Nov
2018
 

Formation

Sall Nacher oder Sporthal

05
Nov
2018
 

Generalversammlung

Sall Géisdref - Entente Géisdref

06
Nov
2018
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht

07
Nov
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

08
Nov
2018
 

Privé

Sall Géisdref

08
Nov
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht

09
Nov
2018
 

Privé

Sall Géisdref

10
Nov
2018
 

Privé

Sall Géisdref

10
Nov
2018
 

DT. Nacher

Sportshal Nacher

11
Nov
2018
 

Privé

Sall Géisdref

12
Nov
2018
 

Privé

Sall Géisdref

13
Nov
2018
 

Formation

Sall Nacher oder Sportshal

13
Nov
2018
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht

14
Nov
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

15
Nov
2018
 

Porte ouverte Amiperas

Sall Géisdref

15
Nov
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht

16
Nov
2018
 

Beaujolaisowend

Sall Nacher - Jeunesse Dol

17
Nov
2018
 

DT. Nacher

Sportshal Nacher

20
Nov
2018
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht

21
Nov
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

22
Nov
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht

23
Nov
2018
 

Privé

Sall Géisdref

24
Nov
2018
 

Privé

Sall Géisdref

25
Nov
2018
 

Privé

Sall Géisdref

25
Nov
2018
 

Chreschtfeier DT Nacher

Sall Nacher

26
Nov
2018
 

Privé

Sall Géisdref

27
Nov
2018
 

Privé

Sall Géisdref

27
Nov
2018
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht

28
Nov
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

29
Nov
2018
 

Porte ouverte Amiperas

Sall Géisdref

29
Nov
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht

01
Dez
2018
 

DT. Nacher

Sportshal Nacher

04
Dez
2018
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht

05
Dez
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

06
Dez
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht

08
Dez
2018
 

DT. Nacher

Sportshal Nacher

11
Dez
2018
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht

12
Dez
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

12
Dez
2018
 

Adventsnometteg

Sall Nacher - Fraen a Mammen

13
Dez
2018
 

Journée 3ième age

Sall Géisdref - Amiperas

13
Dez
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht

14
Dez
2018
 

Chreschtfeier

Sall Nacher - Gemeng

15
Dez
2018
 

Chreschtfeier

Sall Nacher - Gemeng

16
Dez
2018
 

Adventsveillée

Sall Nacher

18
Dez
2018
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht

19
Dez
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

20
Dez
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht