Vereine

  • President Sekretär(in) Caissier
   Aal Bitscher Pompjeen
   Aerobic - Pilates Nacher Hendriks - Huet Marianne
   1, op der Heicht
   L-9644 Dahl
   Tel.: 89 95 54
   Gsm.: 691 549 241
   E-mail.:marianne.hendriks@icloud.com
   Schmitz-Kaspar Agny
   5a, rue Philippe Manternach
   L-9068 Ettelbruck
   Tel.: 89 95 39
   Gsm: 691 562 620
   E-mail.: schm46@pt.lu
   Hans Mariette
   28, Haaptsrooss
   L-9187 Todler
   Tel.: 83 90 01
   Gsm.: 691 738 589
   E.mail.: mariette.hansschmiltz@gmail.com

   E-Mail
   Amiperas Commune Goesdorf Wolter Nicolas
   26, um Knupp
   L-9674 Nocher
   Tel. : 95 72 35
   Gsm.: 691 342 834
   Goeders Carlo
   um Knupp 21
   L-9674 Nocher
   Tel. : 95 91 03
   Gsm.: 621 202 121
   Feller Victor
   Nacherstrooss 57
   L-9674 Nocher-Route
   Tel. : 95 70 94
   Gsm.: 691 957 094

   E-Mail
   Chorale Büderscheid Flammang Lilly
   4, an der Driicht
   L-9643 Büderscheid
   Tel.: 83 94 69
   Gilberte Peiffer
   18, Kaundreferwee
   L-9643 Büderscheid
   Tel.: 83 96 93
   Gilberte Peiffer
   18, Kaundreferwee
   L-9643 Büderscheid
   Tel.: 83 96 93

   Sängerfrenn Caecilia Gemeng Géisdref Treff Claude
   20, am Stellpad
   L-9674 Nocher
   Tel.: 95 93 45
   Gsm.: 621 191 988
   E-mail.: nonoanou@pt.lu
   Hendriks-Conzemius Claudine
   4, Duerfstrooss
   L-9674 Nocher
   Tel: 95 84 92
   Gsm.: 691 878 601
   E-mail.: hendriksclaudine@yahoo.de
   Schartz Nico
   18, um aale Wee
   L-9644 Dahl
   Tel.: 89 96 74
   E-mail.: melisaki@pt.lu

   E-Mail
   Club des Jeunes Dol Präsident :
   Mersch Pascal
   e-mail : merschpascal@hotmail.de
   Sekretärin:
   Breyer Lis
   e-mail : lisbreyer@hotmail.de
   Homepage
   Club des Jeunes Nocher Sam Hourscht Cathy Lanners
   2, um Knupp
   L-9674 Nocher
   Pascale Fournelle
   15-A, Kautebacherwee
   L-9674 Nocher

   Coin de Terre et du Foyer Jos Crochet
   b.p. 86
   L-9501 WILTZ
   Tel : 95 03 39
   Fax: 95 96 10
   Carine Peiffer
   9, op der Tomm
   L-9653 Goesdorf
   Fax-Tel: 26 88 96 64

   E-Mail
   D.T. Nacher Jeff Peiffer
   12, op der Heckt
   L-9644 Dahl
   Tel: 26 88 92 58
   Gsm.:691 478 686
   E-mail.: peifferchen2010@hotmail.com
   Jeff Peiffer
   12, op der Heckt
   L-9644 Dahl
   Tel: 26 88 92 58
   Gsm.:691 478 686
   E-mail.: peifferchen2010@hotmail.com

   Jeff Wagener
   Gsm.:691 671 805
   E-mail.: jeff.wagener@hotmail.com

   Entente des Sociétés de la commune Jos Crochet
   b.p. 86
   L-9501 WILTZ
   Tel : 95 03 39
   Fax: 95 96 10
   Josette Weiler
   2, Aalewee
   L-9643 Büderscheid

   E-Mail
   Entente des Sociétés Goesdorf Flammang Jean-Paul
   40, op der Tomm
   L-9653 Goesdorf
   Tel: 89 93 73
   Jeff Peiffer
   12, op der Heckt
   L-9644 Dahl
   Tel : 26 88 92 58
   Gsm: 691 478 686
   E-mail : peifferchen2010@hotmail.com
   Pascal Bissen
   13-A, op der Tomm
   L-9653 Goesdorf
   Tel : 691308761

   E-Mail
   Fraen a Mammen Gemeng Géisdref Mathay-Stolwijk Rita
   39, Nacherstrooss
   L-9674 Nocher - Route
   Tel.:95 88 31
   Gsm.: 691 95 88 31
   E-mail.: mmathay@pt.lu
   Treff-Arens Monique
   20, am Stellpad
   L-9674 NOCHER
   Tel.: 95 93 45
   Gsm.: 621 250 613
   E-mail.: nonoanou@pt.lu
   Hermes - Reitz Gaby
   19, Duerfstrooss
   L-9674 Nocher
   Tel.: 95 72 76
   Gsm.: 691 622 804

   E-Mail
   Géisdrefer Musik Mathay Jean-Paul
   12, Kautebacherwee
   L-9674 Nocher
   Lucie Flammang-Rasgué
   40, op der Tomm
   L-9653 Goesdorf

   Jeunesse Géisdref-Boukels Jacques Baatz
   10, Fléiberstrooss
   L-9171 Michelau

   E-mail: jacquesbaatz640@gmail.com
   Tel: 00352 621 673 450
   Nora Flammang
   40, op der Tomm
   L-9653 Goesdorf

   E-mail: nora.flammang@yahoo.de
   Tel: 00352 691 709 277
   Homepage
   Judo-Club Goesdorf Schumacher - Loes Michelle Paul Hesse
   78, Duerfstrooss
   L-9696 Winseler

   E-Mail
   Jugend vu Bitscht Schiltz Max
   1, Weltzerstrooss
   L-9643 Büderscheid
   Peters Jo
   Duerfstrooss 20
   L-9643 Büderscheid
   Homepage
   E-Mail
   Keeleclub Dei Blo vun Dol Bissen Armano
   Maison 49
   L-9645 Derenbach
   Tel: 83 92 65
   Gsm.: 691 574 829
   René Diseviscourt
   65, Duerfstrooss
   L-9644 Dahl
   Tel.: 89 86 84
   Gsm.: 691 858 684
   E-mail.: rene.diseviscourt@pt.lu
   René Diseviscourt
   65, Duerfstrooss
   L-9644 Dahl
   Tel.: 89 86 84
   Gsm.: 691 858 684
   E-mail.: rene.diseviscourt@pt.lu

   Keeleclub Dol 88 Maquille Josette
   16, um aale Wee
   L-9644 Dahl
   Tel: 89 95 66
   Huberty Jean-Pierre
   22, um Knupp
   L-9674 Nocher
   Tel: 97 74 92

   Koarteclub Nacher Hermes John
   19, Duerfstrooss
   L-9674 Nocher

   E-Mail
   LASEP SCHAEFFER Luc HERMES Monique
   E-Mail
   Pompjéeën Gemeng Géisdref Pompjeesbau
   21a Duerfstross
   L-9644 DAHL
   Tel.: 26 88 87-50
   Fax: 26 88 87-54
   Claude Gindt
   28, um aale Wee
   L-9644 Dahl
   Homepage
   E-Mail
   Spuerverein beim Josette Huberty Jean-Pierre
   22, um Knupp
   L-9674 Nocher
   Tel: 95 74 9

   Syndicat d' Initiative de la commune de Goesdorf asbl Fernand Paquay
   22,um aale Wee
   L-9644 Dahl
   E-mail.:fernand.paquay@hotmail.com
   John Mersch
   2, Duerfstrooss
   L-9643 Buederscheid
   E-mail.:john.mersch@pt.lu
   John Determe
   51, Nacherstrooss
   L-9674 Nocher-Route
   E-mail.:jodet@pt.lu

   E-Mail
   Theaterclub Hexemeeschter Nacher Paquay Fernand
   22, um aale Wee
   L-9644 Dahl
   E-mail: fernand.paquay@hotmail.com
   Paquay Stépahine
   22, um aale Wee
   L-9644 Dahl
   E-mail: fernand.paquay@hotmail.com
   Biever Carine
   20, Duerfstrooss
   L-9674 Nocher
   Gsm.: 621 71 67 94

   Theaterfrënn Géisdref Biersbach Romain
   6, op der Virstad
   L-9653 Goesdorf
   Tel.: 26 88 91 29
   Gsm.: 691 958 928
   E-mail.: romain.biersbach@gmx.net
   Arendt Marcel
   4, op der Tomm
   L-9653 Goesdorf
   Tel.: 83 91 24
   Gsm.: 691 636 789
   E-mail.: marcel.arendt@tango.lu

   E-Mail
   Trakteursfrënn Nacher Greter Jemp
   36, Duerfstrooss
   L-9644 Dahl
   Tel: 899389
   Fax: 26 88 93 89
   Maes Norbert
   58, Nacherstrooss
   L-9674 Nocher-Route
   Tel: 621 162 905

   E-Mail
   Vältesfrënn Weicherding - Schroeder Maggy
   1. am Duerf
   L-9637 Bockholtz
   Antinoria Sandra
   Elterevertrieder Member:
   Diseviscourt Florence
   5, um Knupp
   L-9674 Nocher

   Member:
   Flora Vanessa
   124, Nacherstrooss
   L-9674 Nocher-Route
   Gsm.: 691 22 96 19
   Member:
   Fournelle Steve
   10, um Haff
   L-9653 Goesdorf
   Gsm.: 661 190 480
   Member:
   Oestreicher Ed
   2, Kautebacherwee
   L-9674 Nocher
   Tel.: 95 02 39

   Member:
   Schmit Susy
   Nocher

   Member:
   Therres Consty
   20, um Knupp
   L-9674 Nocher
   Tel.: 26 88 96 01

   E-Mail
   Dartclub Dc Black & Yellow Guth Henri
   2, op der Tomm
   L-9653 Goesdorf
   Tel.: 621 228 574
   E-mail.: dcblackandyellow@gmail.com
   Hompage.: dc-blackandyellow.jimbo.com
   Hames Nicole
   16, um aale Wee
   L-9644 Dahl
   Tel.: 621 546 916
   E-mail.: dcblackandyellow@gmail.com
   Hompage.: dc-blackandyellow.jimbo.com
   Guth Henri
   2, op der Tomm
   L-9653 Goesdorf
   Tel.: 621 228 574
   E-mail.: dcblackandyellow@gmail.com
   Hompage.: dc-blackandyellow.jimbo.com
   Homepage
   E-Mail