Vereine

  • President Sekretär(in) Caissier
   Aal Bitscher Pompjeen
   Aerobic Nacher Majerus-Schmitz Christa
   24, um aale Wee
   L-9644 Dahl
   Tel: 89 93 83
   Schmitz-Kaspar Agny
   69, Duerfstrooss
   L-9644 Dahl
   Tel: 691 562 620

   E-Mail
   Amiperas Baulisch Marcel
   op der Tomm 5
   L-9653 Goesdorf
   Tel. : 83 92 23
   Goeders Carlo
   um Knupp 21
   L-9674 Nocher
   Tel. : 95 91 03

   Feller Victor
   Nacherstrooss 57
   L-9674 Nocher-Route
   Tel. : 95 70 94

   Chorale Büderscheid Liliane Flammang
   4, an der Driicht
   L-9643 Büderscheid
   Gilberte Peiffer
   18, Kaundreferwee
   L-9643 Büderscheid

   Chorale Caecilia Sängerfrenn Gemeng Géisdref Treff Claude
   20, am Stellpad
   L-9674 Nocher
   Hendriks-Conzemius Claudine
   4, Duerfstrooss
   L-9674 Nocher
   Tel: 95 84 92

   E-Mail
   Club des Jeunes Dol Präsident :
   Mersch Pascal
   e-mail : merschpascal@hotmail.de
   Sekretärin:
   Breyer Lis
   e-mail : lisbreyer@hotmail.de
   Homepage
   Club des Jeunes Nocher Sam Hourscht Cathy Lanners
   2, um Knupp
   L-9674 Nocher
   Pascale Fournelle
   15-A, Kautebacherwee
   L-9674 Nocher

   Coin de Terre et du Foyer Jos Crochet
   b.p. 86
   L-9501 WILTZ
   Tel : 95 03 39
   Fax: 95 96 10
   Carine Peiffer
   9, op der Tomm
   L-9653 Goesdorf
   Fax-Tel: 26 88 96 64

   E-Mail
   D.T. Nacher Jeff Peiffer
   12, op der Heckt
   L-9644 Dahl
   Tel: 691 478 686
   Muller Tania
   12, op der Heckt
   L-9644 Dahl
   Tel: 621 280 018

   Jeff Wagener
   Tel: 691 671 805

   Entente des Sociétés de la commune Jos Crochet
   b.p. 86
   L-9501 WILTZ
   Tel : 95 03 39
   Fax: 95 96 10
   Josette Weiler
   2, Aalewee
   L-9643 Büderscheid

   E-Mail
   Entente des Sociétés Goesdorf Will Baulisch
   18, opder Tomm
   L-9653 Goesdorf
   Tel: 83 96 30
   Pascal Bissen
   13-A, op der Tomm
   L-9653 Goesdorf
   Tel : 691308761

   E-Mail
   Fraen a Mammen Gemeng Géisdref Marie-Andrée Wagner-Krettels
   11, op der Heckt
   L-9644 Dahl
   Treff Monique
   20, am Stellpad
   L-9674 NOCHER

   E-Mail
   Géisdrefer Musik Mathay Jean-Paul
   12, Kautebacherwee
   L-9674 Nocher
   Lucie Flammang-Rasgué
   40, op der Tomm
   L-9653 Goesdorf

   Jeunesse Géisdref Mousel Pol
   3, Cité Maeschgaart
   L-9653 Goesdorf
   Mousel Anne
   3, Cité Maeschgaart
   L-9653 Goesdorf
   Leyder Yannick
   22, rue um Knupp
   L-9535 Weidingen
   Homepage
   E-Mail
   Judo-Club Goesdorf Schumacher - Loes Michelle Paul Hesse
   78, Duerfstrooss
   L-9696 Winseler

   E-Mail
   Jugend vu Bitscht Schiltz Max
   1, Weltzerstrooss
   L-9643 Büderscheid
   Peters Jo
   Duerfstrooss 20
   L-9643 Büderscheid
   Homepage
   E-Mail
   Kannerchouer vun der Gemeng Géisdref Hermes-Schmit Monique 77, Duerfstrooss
   L-9644 Dahl
   Mathay Marc
   38, Nacherstrooss
   L-9674 Nocher-Route

   E-Mail
   Keeleclub Gust Flammang
   1, um Knupp
   L-9653 Goesdorf
   Tel: 83 92 65
   René Diseviscourt
   65, Duerfstrooss
   L-9644 Dahl

   Keeleclub Dol 88 Maquille Josette
   16, um aale Wee
   L-9644 Dahl
   Tel: 89 95 66
   Huberty Jean-Pierre
   22, um Knupp
   L-9674 Nocher
   Tel: 97 74 92

   Koarteclub Nacher Hermes John
   19, Duerfstrooss
   L-9674 Nocher

   E-Mail
   LASEP Siebenaller Sandra
   1, Duerfstrooss
   L-9644 Dahl
   Tel: 89 93 91
   Majerus Christa
   24, um aale Wee
   L-9644 Dahl
   Tel.: 89 93 83

   E-Mail
   Pompjéeën Gemeng Géisdref Pompjeesbau
   21a Duerfstross
   L-9644 DAHL
   Tel.: 26 88 87-50
   Fax: 26 88 87-54
   Claude Gindt
   28, um aale Wee
   L-9644 Dahl
   Homepage
   E-Mail
   Spuerverein beim Josette Huberty Jean-Pierre
   22, um Knupp
   L-9674 Nocher
   Tel: 95 74 9

   Syndicat d' Initiative de la commune de Goesdorf asbl Fernand Paquay
   22,um aale Wee
   L-9644 Dahl

   fern_paquay@yahoo.de
   John Mersch
   2, Duerfstrooss
   L-9643 Buederscheid

   john.mersch@pt.lu
   John Determe
   51, Nacherstrooss
   L-9674 Nocher-Route

   jodet@pt.lu

   E-Mail
   Theaterclub Hexemeeschter Nacher Paquay Fernand
   22, um aale Wee
   L-9644 Dahl
   Tel: 621 55 15 25
   mail: fern_paquay@yahoo.de

   Vice-président :
   Brachmond Maggi
   38, Duerfstrooss
   L-9644 Dahl
   Tel: 691 57 52 59
   mail: rogerbr@pt.lu
   Bolmer Eric
   16, Duerfstrooss
   L-9674 Nocher
   Tel: 691 79 03 83
   mail: ericbolmer@gmail.com
   Biever Carine
   20, Duerfstrooss
   L-9674 Nocher
   Tel: 621 71 67 94

   Membres:
   Schroeder Théo
   70, Nacherstrooss
   L-9674 Nocher
   Tel: 621 21 83 71
   mail: schroema@pt.lu

   Theaterfrënn Géisdref Biersbach Romain
   6, op der Virstad
   L-9653 Goesdorf
   Tel.: 26 88 91 29
   Bissen Pascal
   13-A, op der Tomm
   L-9653 Goesdorf
   Tel: 691 30 87 61

   E-Mail
   Trakteursfrënn Nacher Greter Jemp
   36, Duerfstrooss
   L-9644 Dahl
   Tel: 899389
   Fax: 26 88 93 89
   Maes Norbert
   58, Nacherstrooss
   L-9674 Nocher-Route
   Tel: 621 162 905

   E-Mail
   Vältesfrënn Weicherding - Schroeder Maggy
   1. am Duerf
   L-9637 Bockholtz
   Antinoria Sandra
   Elterevertrieder Consty Therres Member:
   Ed. Oestreicher
   Member:
   Florence Diseviscourt - Marxe

   E-Mail